המאגר מכיל 1500 קציני רכב ובטיחות. הרשומות כוללות פרטי קשר כגון: שם הארגון, שם איש הקשר, תפקיד, טלפונים ישירים, מספרי פקס, כמות מועסקים ועוד. * ניתן לרכוש כמות רשומות קטנה יותר (בפילוח לפי אזורי חיוג או כמות מועסקים) במחיר של 2.75 ש"ח לרשומה. לביצוע רכישה של כמות רשומות מופחתת - אנא התקשרו 1800-555200. מינימום רכישה 3600 ש"ח + מע"מ


3600 4500
  • מק"ט / ברקוד:: AllB106
  • משלוח: 
  • מדיניות החזרה: תנאי שימוש במאגרי מידע ותנאי החזרה א. בעלת זכויות היוצרים במאגר המידע ALLDATA חברת ועדים הוצאה לאור ופרויקטים בע"מ (להלן חברת ועדים), נותנת בזאת למזמין לאחר ששילם את מלא התמורה לסוג המאגר שברצונו להשתמש, זכות שימוש במאגר הנתונים (להלן המאגר). למזמין ידוע ומוסכם עליו כי זכות השימוש במאגר ובנתונים הנכללים בו, שנתנה לו, הינה לשימושו בלבד ומוגבלת בזמן לתקופה של עד שנה מיום התשלום. למזמין ידוע ומוסכם עליו כי לאחר תקופה זו יהיה עליו לרכוש זכות שימוש לתקופה נוספת אם יהיה ברצונו להמשיך ולהשתמש במאגרי המידע שהזמין. ב. למזמין ידוע כי המאגר הינו יצירה מוגנת עפ"י חוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007, וכי כל העושה שימוש במאגר ו/או מעבירו לשימושו של אחר ללא רשות חברת ועדים, עובר על החוק וצפוי לעונשים הקבועים בחוק. המזמין מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשכפל, לאחסן בענן ו/או שרתי מחשב אינטרנטיים לסחור ו/או להעביר את המאגר לאחר, וכי הוא ערב אישית לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי שימוש אלו ואף לדאוג כמרב יכולתו למנוע מאחרים שימוש לרעה ו/או פגיעה בזכויות היוצרים של בעלי המאגר. ג. מאגר המידע הינו מאגר רשום אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים ומספרו 4806. חברת ועדים והנהלתה כפופים לכל הוראות החוק בדבר ניהול וסחר במאגרי נתונים בישראל, וכי למזמין הובהר כי בעלי המאגר לא ביקשו ולכן גם לא קיבלו רשות לדוור לנמענים הנכללים במאגר. ד. למזמין ידוע כי השימוש במאגר המידע הוא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, ובפרט להוראות החוק הדן בנושא דיוור ישיר, ספאם, וכן בכפוף לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם לחוק. המזמין מתחייב לציין בדוורים שייעשו על ידו ו/או מטעמו על היותם דבר פרסומת. ה. המזמין מתחייב לכלול בפרסומים שיפיץ לנמענים במאגר את שמו, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו ועל זכותם של הנמענים לשלוח בכל עת הודעת סירוב. כמו כן, מתחייב המזמין לאפשר לנמענים במאגר, להיגרע מהמאגר וכי עליו להפסיק את הדיוור אל נמענים אלו מרגע שביקשו זאת, בין אם הפניה אליו נעשתה ישירות על ידי הנמענים ובין באמצעות חברת ועדים בעלת המאגר. ו. המזמין מתחייב בזאת שלא להשתמש במאגר לשם הפצת חומר אסור ו/או שמחייבים הסכמה של צד שלישי ו/או למטרה אחרת המנוגדת לחוק ו/או להפצת פרסום מטעה. ז. המזמין מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו טרם רכישת זכות שימוש במאגר, כי חברת ועדים שתלה בעותק המאגר שקיבל ( להלן היצירה המוגנת), רשומות ונתונים סמויים, (להלן מכמונות), שמטרתם לאפשר לבעל המאגר לפקח כי המזמין אינו חורג מתנאי השימוש עליהם התחייב בכתב זה, וכי הוא נותן בזאת את הסכמתו המפורשת כי מכמונות אלו יהיו ראיה משפטית להוכחת הפרותיו. ח. המזמין מאשר בזאת כי ידוע לו שבמאגר שסופק לו עלולים להימצא נתונים שגויים ו/או חסרים ו/או כפולים, כגון: שמות, תפקידים, כתובות, טלפונים, דואר אלקטרוני, מועסקים, תחומי עיסוק וכדו' וכי אין בנתונים חסרים ו/או שגויים ו/או כפולים אלו כדי לחייב את חברת ועדים, בכל פיצוי שהוא למזמין למעט זכאותו כמפורט בסעיף ט-י להלן. ט. חברת ועדים בעלת המאגר מתחייבת בזאת כלפי המזמין כי במקרה בו היקף הרשומות השגויות ו/או החסרות ו/או הכפולות יעלו בכמותם על 15% מכלל הרשומות במאגר אותו רכש, ביום מסירתם למזמין, יהיה זכאי המזמין לקבל רשומות חלופיות בגין הרשומות השגויות ו/או החסרות ו/או כפולות שהציג. (מעבר לכמות של 15% האחוזים הראשונים). י. לשם הוכחת זכאותו על המזמין להציג לחברת ועדים דוח שגויים, הכולל פירוט הרשומות השגויות בציון הנתונים השגויים בהם ו/או החסרים ו/או הכפולים, על גבי העתק מקובץ המקורי שקיבל וזאת לא יאוחר מ-15 יום מקבלת המאגר לידיו. המזמין משחרר בזאת את חברת ועדים ו/או מי מטעמה מאחריות לנזקים ישירים, ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים אשר עלולים להיגרם או נגרמו לו עקב השימוש במאגר לרבות אובדן רווחים ו/או הכנסות, ו/או הוצאות עודפות ו/או פגיעה בצד ג' וכיו"ב וכי כל פעולה תעשה על ידו במאגר הינה על אחריותו בלבד. יא. המאגר יכלול את הנתונים והמידע הבאים: מאגר בקובץ אקסל יכלול: - שם הארגון, שם איש הקשר, תפקיד, טלפונים, מספרי פקס, מספר מועסקים. וממוינים לפי א-ב שם שם אי הקשר. מאגר כתובות מייל על גבי קובץ אקסל יכלול: שם הארגון, איש קשר, תפקיד וכתובת מייל. מאגר תוויות דיוור יכלול: את שם איש הקשר, תפקיד, רחוב, מס' בית יישוב ומיקוד. מאגר מודפס ו/או על גבי קובץ PDF יכלול נתונים כמו בקובץ אקסל למעט כתובת מייל שלא נכללת בהם. תנאי החזרה וביטול הזמנה לפי סוגי המוצרים: תנאי הביטול וההחזרה במוצר דיגיטלי המסופק בפורמט Excel ו/או PDF שנשלח בדואר אלקטרוני: המזמין יכול לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה וללא כל פיצוי או עמלת ביטול, בכל עת כל עוד לא קיבל את הקובץ הדיגיטלי לכתובת המייל שמסר במעמד הרכישה. המזמין מודע לכך ונותן בזאת את הסכמתו כי לאחר קבלת הקובץ במייל אין באפשרותו להחזיר את המוצר בשל היותו קובץ דיגיטלי הניתן לשכפול ולהעתקה, וכי יהיה עליו לשלם את מלא התמורה כפי שצוין בכתב ההזמנה במעמד הרכישה גם אם החליט לבטל את העסקה. למזמין עומדת האפשרות להגיע טרם התשלום למשרדי חברת ועדים, בעלי המאגר ברחוב הנחושת 3 תל אביב, בשעות 09:00-17:00, ולבדוק את מידת התאמתו של המוצר הנתונים לצרכיו. אולם באם בחר שלא לעשות כן לא יוכל לדרוש את החזרת הקובץ הדיגיטאלי לאחר שקיבלו לכתובת המייל שמסר. תנאי ביטול באוגדן מידע מודפס המזמין יכול להחזיר את המוצר ולקבל את כספו בחזרה תוך 30 יום מקבלת המוצר וזאת בתנאי שלא פתח את אריזתו המקורית. המזמין מודע לכך כי לאחר פתיחת האריזה המקורית לא יוכל להחזיר את האוגדן. באפשרות המזמין לבחון את האוגדן והמידע הנכלל בו במשרדי חברת ועדים ברח' הנחושת 3 ת"א, בשעות 09:00-17:00,טרם הרכישה וקבלת המוצר. יג. המזמין מאשר כי תנאי השימוש ותקנון זה מהווים הסכם רכישה ושימוש זה וכן טופס ההזמנה וההתחייבות מחליפים כל זיכרון דברים בכתב ו/או בעל-פה שנערכו עם המזמין טרם הרכישה וכי רק הסכם זה יחייב את הצדדים. יד. כל שינוי שהוא בהתחייבויות הצדדים, כפי שפורטו בכתב זה, יחייב את חברת וועדים רק אם נעשו בכתב ואושרו בחתימה ובחותמת החברה. טו. מוסכם בזאת על הצדדים כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה ו/או לביצועו ו/או להפרתו תהא לבית משפט המוסמך בתל אביב. המזמין משמש כערב למילוי כל התחייבויותיו עפ"י כתב זה, ואף ידאג כמרב יכולתו למנוע שימוש לרעה ו/או פגיעה בזכויות היוצרים של חברת ועדים במאגר המידע. זכות השימוש במאגר תכנס לתוקף ותעמוד למזמין רק לאחר ביצוע התשלום על ידו לחברת ועדים. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- כתובת משרדי ועדים: הנחושת 3 תל אביב, טל שירות לקוחות: 03-1800-555200, Office@AllData.co.il

קרא עודמאגר קציני רכב ובטיחות הינו המאגר הבלעדי, השלם והחוקי הקיים בשוק. המאגר מנוהל All Data, הפלטפורמה המובילה למידע, רשימות תפוצה ושירותי דיוור, המאפשרת באמצעותו גישה ישירה למנהלי תחבורה, קציני רכב ובטיחות בחברות ובארגונים.

All Data מתחייבת על אחוזי סטייה נמוכים של עד 15%.

מאגר קציני רכב ובטיחות, מסופק על גבי קובץ אקסל וכולל מידע רב וחיוני כגון: שם ארגון, שם איש הקשר, תפקיד, כתובת, טלפונים ישירים וכללים, מספרי פקס, דואר אלקטרוני (אופציונלי בתשלום נוסף), מספר המועסקים ועוד.

המאגר מתאים לקידום פעולות שיווק, לדיוור ישיר, וטלמרקטינג.

לרכישה מופחתת של רשומות (לפי 2 ש"ח לרשומה) - אנא התקשרו 1800-555200 או הקליקו כאן