מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי הגולש/הלקוח ו/או מי מטעמו

מדיניות הפרטיות העדכנית של ALLDATA הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, לגולש לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.

א. הגולש ו/או הפונה ל ALLDATA, מתבקש במעמד הפניה ו/או במעמד מילוי הטפסים המקוונים ובכלל זה טפסים ידניים הנשלחים בפקס, ב-SMS או ב-ווצאפ, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם הארגון בשמו הוא פונה מועסק, תפקידו בארגון, כתובת דוא"ל, כתובת הארגון, טלפונים נייחים וניידים, וכן אמצעי קשר נוספים ככול שנדרשים.

ב. במקרה שממלא טופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם לקוח אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד משלוח הטופס כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח שבשמו הוא פונה למסור את פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ALLDATA.

ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הלקוח או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך ש- ALLDATA רשאי להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.

ד. הגולש/הלקוח או מי מטעמו יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע ל-ALLDATA ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@alldata.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS ובווצאפ למספר: 054-6432201.

ה. אין חובה או חוק המחייבים את הגולש/הלקוח או מי מטעמו למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא ל-ALLDATA,  אולם ללא עשותו כן, רשאית- ALLDATA שלא לבצע את בקשתו או את הזמנת ו/או לחסום את גלישתו באתר.

מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע

א. ALLDATA אוסף ומתעד מידע על האופן שבו לקוחות/גולשים מתעניינים בשירות המוצע, כגון סוגי המידע, עמודים שקראו, כתובות (IP Address) מהם גלשו לאתר או מלאו טופס פניה מכל סוג שהוא.

ב. הנתונים שימסרו על ידי הגולש/הלקוח או מי מטעמו באתר, כמו כן התיעוד המפורט של פעילותו באתר, יישמרו במאגר המידע של ALLDATA.

ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הלקוחות/הגולשים בעת גלישתם באתר ו/או בעת מילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר לALLDATA-  לשלוח אל הגולש/הלקוח מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981


ד. ALLDATA עשוי להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות, מציגים בתערוכות ומרצים כמו כן, ALLDATA יהיה רשאי להעביר את פרטי הגולש/הלקוח לרבות המידע שנאסף על ההמידע בהם ההתעניין, או עמודים בהם גלשו, לחברות ו/או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד ש-ALLDATA יחייב אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.


ה. ALLDATA מנהל נהלים והגנות לאבטחת המידע של מערכות המחשב שלו ופועל לחסום חדירות של גורמים בלתי-מורשים לשרתיה. ALLDATA אינה מתחייבת שאתריה ו/או מחשביה יהיו מוגנים באופן מוחלט מכניסות בלתי מורשות או ובכלל זה גישה בלתי-מורשית למידע שהוזן על ידי נרשמים/גולשים באתר.